Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów

Administrator danych

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jasienowicz-Radzewicz w Suwałkach, ul. Ks. Zawadzkiego 2/7, 16-400 Suwałki, tel. +48514200994, e-mail: kancelaria@kancelariajasienowicz.pl

Cele przetwarzania

 • wypełnienie obowiązku prawnego zgodnie z wymogami ustawy z 06.07.1982 r. o radcach prawnych, tj. wykonywanie zawodu radcy prawnego i świadczenia pomocy prawnej (Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm., art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonanie umowy, której stroną jest klient lub kontrahent, którego dane dotyczą lub podjęcie działań na jego żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny

Umowa z klientem

Zgoda klienta

Uzasadniony interes Kancelarii

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii, w chwili obecnej Administrator danych osobowych, a w zakresie do tego niezbędnym dostawca usług hostingowych (zawarta została z nią umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz biuro rachunkowe obsługujące Kancelarię (udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i odebrano oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych)

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • Prawo klienta do dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania i uzupełnienia, z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązku zachowania przez administratora danych tajemnicy zawodowej, prawo klienta do ich usunięcia po okresie wymaganej archiwizacji,
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów i kontrahentów

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jasienowicz-Radzewicz w Suwałkach (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor ochrony danych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Wszystkie zadania z zakresu ochrony danych osobowych realizuje administrator danych osobowych.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • wypełnić obowiązek prawny zgodnie z wymogami ustawy z 06.07.1982r. o radcach prawnych, tj. obowiązek należytego wykonywania zawodu radcy prawnego i świadczenia pomocy prawnej (Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm., art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonać umowę, której stroną jest klient lub kontrahent, którego dane dotyczą lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zrealizować cele wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO) i przetwarzanie potrzebne do wykonania umów zawartych lub umów, które zostaną zawarte w przyszłości – w zakresie następujących danych: imię/imiona i nazwisko/nazwiska; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); siedziba; numery PESEL/NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane dotyczące stanu zdrowia, danych o karalności.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jednocześnie z zawarciem umowy lub w czasie poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie w/w danych oraz danych inne niż: imię/imiona i nazwisko/nazwiska; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); siedziba; numery PESEL/NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane dotyczące stanu zdrowia, dane o karalności.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy z klientem lub kontrahentem bezpośrednio w celu wykonania umowy. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje dane osobowe i dane Twojego przeciwnika procesowego m.in. w celu unikania konfliktu interesów.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia wykonywania umowy oraz przez wymagany okres archiwizacji, tj. do upływu terminu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z wykonania umowy.

5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług hostingowych w zakresie niezbędnym do korzystania z usług poczty internetowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Zostały pouczone o obowiązkach wynikających z RODO.
 • biuru rachunkowemu w zakresie niezbędnym do prowadzenia księgowości oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na podstawie upoważnienia udzielonego wspólnikom biura rachunkowego s.c. oraz odebranego oświadczenia o zobowiązaniu do przestrzegania wymogów RODO.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co wiąże się z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku wykonania umowy,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych po upływie okresu wymaganej prawem archiwizacji,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w celu realizacji zawartej umowy) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy. Wycofanie zgody jest równoznaczne ze zwolnieniem Nas z obowiązku wykonywania umowy niezwłocznie z dniem wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na realizację przez Nas obowiązku przechowywania danych osobowych przez wymagany przepisami okres archiwizacji.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych przepisami prawa.

7. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których dane osobowe są przetwarzane, a także od osób trzecich, np. przeciwników procesowych oraz ze źródeł publicznie dostępnych.

8. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez klienta (kontrahenta) Kancelarii jest co do zasady dobrowolne, ale zaniechanie podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością wykonania umowy (świadczenia pomocy prawnej).

radca prawny
Barbara Jasienowicz-Radzewicz