Zakres oferowanych usług

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

Dziedziny prawa

Kancelaria prowadzi doradztwo w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne, w tym prawo konsumenckie, prawo ubezpieczeń osobowych i majątkowych, prawo związane z obrotem nieruchomościami (prawo spółdzielcze, ustawa o własności lokali oraz ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami),
 • procedura cywilna, w tym postępowanie nakazowe, upominawcze i transgraniczne (tj. postępowanie w sprawach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty i postępowanie w sprawie drobnych roszczeń), postępowanie wieczystoksięgowe,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo gospodarczego i handlowe oraz postępowanie rejestrowe,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo administracyjne,
 • prawo finansowe i podatkowe,
 • prawo karne skarbowe (obrona w sprawach o wykroczenia skarbowe),
 • prawo wykroczeń (obrona w sprawach o wykroczenia),
 • prawo karne i procedura karna (w zakresie reprezentowania pokrzywdzonego, powoda cywilnego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym – dotyczy wyłącznie osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, instytucji państwowych, samorządowych i społecznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Zakres świadczonych usług

Kancelaria świadczy usługi polegające m.in. na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • przygotowywaniu pism procesowych wszczynających postępowania sądowe, środków odwoławczych, środków zaskarżenia oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
 • reprezentowaniu klientów przed sądami wszystkich instancji, organami administracji państwowej i samorządowej, w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • przygotowywaniu projektów umów i ich opiniowaniu,
 • prowadzeniu negocjacji z kontrahentami, dłużnikami i wierzycielami.

Porady on-line

Kancelaria udziela również porad on-line.

Po wypełnieniu formularza, na wskazany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłana wycena usługi.

Po uzgodnieniu warunków współpracy i uiszczeniu należności, treść porady prawnej, pisma procesowego lub opinii zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.

W przypadku konieczności doprecyzowania stanu faktycznego, Kancelaria zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych informacji przed udzieleniem porady prawnej.